PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Fudoshin-do, gevestigd te Goor en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56107358. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  als het lid zich inschrijft voor een wedstrijd en/of evenement/activiteit

(b)  als het lid onze website/facebook bezoekt

(c)  als het lid in het ledenportaal een wijziging doorgeeft of een daarvoor bestemd formulier invult

(d)  als er een lidmaatschap word aangevraagd via onze website/papieren inschrijfformulier

(e)  als het lid contact met ons opneemt d.m.v. E-mail en/of telefoon en overige contactmomenten

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN

(b)  lidmaatschapsnummer

(c)  evt. gezondheid meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a)  lidmaatschap te effectueren

(b)  doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken

(c)  e-mail berichten te versturen vanuit ledenadministratie, secretariaat en bestuur

(d)  optimalisatie website/facebook

(e)  verbetering van onze dienstverlening

  1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met Frank te Nijenhuis via 06 48117032 en/of frank@fudoshindo.nl] voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Fudoshin-do.

 

  1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

  1. DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a)  Epass Online : ons ledenadministratie pakket

 

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

accommodatie publiceren op onze website/Facebook, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 

 

  1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

  1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen