Nieuwschierig?

Meer over ons

Fudoshin-do is een sportschool waar je terecht kunt voor o.a. Kickboksen en Mixed Martial Arts. Naast deze vechtsporten concentreren we ons ook op workshops voor: zelfverdedigingscursussen, beveiligers cursussen enz. Aangepast aan de specifieke wensen en behoeften van de organisaties Fudo shin-do is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.

Ook bij ons gelden natuurlijk regels, waaronder respectvol met elkaar omgaan en luisteren naar de instructies van de leraren.

Huis- en gedragsregels Fudoshin-do

Erecode van vechtsport

“Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.”

Gedragsregels voor het lid

 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
 • Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter
 • Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau).
 • We zijn altijd sportief ook al zijn andere dat niet.
 • Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.
 • Het lid is verplicht zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten, mocht dit een negatieve invloed hebben op de beoefening van de sport.
 • Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
 • Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
 • Het gebruik van mobiele telefoon of het aanstaan van een mobiele telefoon is verboden in de oefenzaal en tijdens de lessen.
 • Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.
 • Je bent bij de training minimaal 5 à 10 minuten voor aanvang aanwezig.
 • We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie/sportschool/-vereniging.
 • Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem etc.
 • De sporters zijn verplicht zich adequaat te verzekeren tegen ziektekosten.
 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
 • Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit
 • geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter.

Gedragsregels voor de trainer

De trainer:

 • heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders
 • brengt leden passie bij voor de sport
 • is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen
 • zorgt dat de dojo na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen
 • ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van leden
 • creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen
 • houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen
 • behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau
 • heeft aandacht voor fair play
 • gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het trainen van de leden
 • ziet er op toe dat er tijdens de lessen geen gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoon
 • ziet er op toe dat mobiele telefoons tijdens de lessen uitstaan
 • zorgt er voor de huis- en gedragsregels voor de leden nageleefd worden.

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid

De ouder:

 • is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen
 • houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders
 • zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd
 • ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.

Protocol tegen (seksuele) intimidatie

In dit document hebben wij als management van Fudoshin-do vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

 1. Gewenste omgang bevorderen

Het is erg belangrijk dat sporters van Fudoshin-do zich veilig voelen in hun sportomgeving. Hier hoort bij dat zij zich niet seksueel geïntimideerd mogen voelen. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken hebben we een aantal omgangsregels opgesteld. Deze regels zijn hieronder te vinden.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de club.
 1. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 2. Ik val de ander niet lastig.
 3. Ik berokken de ander geen schade.
 4. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 6. Ik negeer de ander niet.
 7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 8. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 1. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 2. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 3. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 1. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.

Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

 1. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij management.

Bovenstaande regels worden al bij inschrijving kenbaar gemaakt aan al onze leden en zij dienen hiermee akkoord te gaan voordat ze lid kunnen worden.

Tevens zijn deze regels terug te vinden website. Hier wordt ook informatie gegeven over de vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Het gaat daarbij om zowel een taakomschrijving als de contactgegevens. Aan leden maar ook aan trainers/coaches, management en aan ouders/verzorgers wordt gevraagd om ongewenst gedrag bij de VCP te melden wanneer zij dit tegenkomen of vermoeden.

Begeleiders

Naast de algemene omgangsregels hanteren wij ook aanvullende regels voor trainers, coaches en anderen die een actieve rol spelen rondom de jeugdige leden (hierna: ‘begeleiders’).

Het gaat om de volgende regels:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 1. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 2. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 3. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 1. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 1. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 1. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin deze zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 1. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporters behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 1. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 1. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 1. In die gevallen waarin deze regels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

 1. Situaties van seksuele intimidatie oplossen

Als er zich een situatie voordoet waarin een lid zich toch seksueel geïntimideerd voelt kan deze terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van onze club.  

 1. Sancties

Een aantal van de sancties zijn voor de club extern, denk hierbij aan een vervolging voor overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht.

Wel kunnen interne sancties na overleg met de VCP door het management opgelegd worden.

Het management stelt hierbij het collectieve belang van haar leden boven eventueel individueel belang van een lid.

.
.
Onze Trainers

Maak kennis met onze coaches

Onze trainers zijn allemaal ervaren in de vechtsportwereld en trainen omdat zij dit leuk vinden.

Frank te Nijenhuis

Oprichter/Trainer

Laten we beginnen

met trainen!

Wil je gewoon een keertje ervaren hoe een kickbokstraining is, laat het ons weten en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  Op de hoogte blijven van al het nieuws
  Schrijf je hier in

  Schrijf je hier in